Mozilla has several technologies used as components of its projects. These are documented here. (flesh out this text).

API del Toolkit
El Mozilla Toolkit (joc d'eines de Mozilla) és un conjunt d'interfícies de programació per sobre de Gecko. Aquestes permeten proporcionar serveis avançats a les aplicacions XUL. Alguns d'aquests serveis inclouen:

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, Sheppy
Last updated by: mdnwebdocs-bot,