Compare Revisions

Introducció a Firefox OS

Revision 363915:

Revision 363915 by djpaliobcn on

Revision 363917:

Revision 363917 by djpaliobcn on

Title:
Introducció a Firefox OS
Introducció a Firefox OS
Slug:
Mozilla/Firefox_OS/Introducció
Mozilla/Firefox_OS/Introducció
Content:

Revision 363915
Revision 363917
n8      <strong>Firefox OS</strong> (també conegut amb el nom en con8      <strong>Firefox OS</strong>&nbsp;(també conegut amb el nom 
>di "Boot to Gecko" o "B2G") és el sistema mòbil open source desar>en codi "Boot to Gecko" o "B2G") és el sistema mòbil de codi ober
>rollat per Mozilla basat en la Linux i la tecnologia Mozilla Geck>t desenvolupat per Mozilla basat en la Linux i la tecnologia Mozi
>o. Firefox OS és un sistema operatiu per mòbils lliure de tecnolg>lla Gecko. Firefox OS és un sistema operatiu per mòbils lliure de
>ia propietaria mentre és una potent plataforma que prove als dese> tecnologia propietària mentre és una potent plataforma que prové
>nvolupadors d'aplicacions la oportunitat de crear productes excel> als desenvolupadors d'aplicacions la oportunitat de crear produc
>ents. A més, és flexible i capable per fer l'usuari final feliç.>tes excel·lents. A més, és flexible i prou capaç de fer feliç a l
 >’usuari final.
9    </p>
10    <p>9    </p>
11      Per als desenvolupadors web, la part més important d'entend
>re és que la interficie d'usuari sensera és una aplicació web, qu 
>e és capaç de mostrar i llançar altres aplicacions web. Qualsevol 
> modificació que es faci en la infterifice d'usuari i l'aplicació 
> que es crea per correr sota Firefox OS son pàgines web, tot i qu 
>e amb un accés millorat al maquinari del dispositiu mòbil i els s 
>eus serveis. 
12    </p>10    <p>
11      Per als desenvolupadors web, la part més important d'entend
 >re és que la interfície d'usuari sencera és una aplicació web, qu
 >e és capaç de mostrar i llançar altres aplicacions web. Qualsevol
 > modificació que es faci en la interfície d'usuari i l'aplicació 
 >que es crea per córrer sota Firefox OS son pàgines web, tot i que
 > amb un accés millorat al maquinari del dispositiu mòbil i els se
 >us serveis.
13    <p>12    </p>
14      Pots aprendre com compilar i instal·lar Firefox OS <a href=
>"/en-US/docs/Mozilla/Firefox_OS/Building_and_installing_Firefox_O 
>S" title="en-US/docs/Mozilla/Firefox_OS/Building_and_installing_F 
>irefox_OS">seguint la nostra guia pràctica</a>. 
15    </p>13    <p>
16    <h2 id="Necessitats_de_maquinari">14      Pots aprendre com compilar i instal·lar Firefox OS&nbsp;<a 
 >href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Firefox_OS
 >/Building_and_installing_Firefox_OS" title="en-US/docs/Mozilla/Fi
 >refox_OS/Building_and_installing_Firefox_OS">seguint la nostra gu
 >ia pràctica</a>.
17      Necessitats de maquinari
18    </h2>
19    <p>15    </p>
16    <div>
17      <h2>
18        <strong>Necessitats de maquinari</strong>
19      </h2>
20    </div>
21    <p>
20      Pot ser possible transportar a Firefox OS els dispositius m22      Pot ser possible transportar a Firefox OS els dispositius m
>és actuals basats en ARM. Aquesta secció cobreix les necessitats >és actuals basats en ARM. Aquesta secció cobreix les necessitats 
>bàsiques de maquinari i també les caracteristiques recomanades.>bàsiques de maquinari i també les característiques recomanades.
n22    <table>n24    <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
n25          <th scope="col">n27          <th>
26            Component28            <p align="center">
29              <strong>Component</strong>
30            </p>
n28          <th scope="col">n32          <th>
29            Mínim33            <p align="center">
34              <strong>Mínim</strong>
35            </p>
n31          <th scope="col">n37          <th>
32            Recomenat38            <p align="center">
39              <strong>Recomanat</strong>
40            </p>
n38          <th scope="row">n
39            CPU
40          </th>
41          <td>
42            ARMv6
43          </td>46          <td>
47            <p align="center">
48              <strong>CPU</strong>
49            </p>
44          <td>50          </td>
51          <td>
52            <p>
53              ARMv6
54            </p>
55          </td>
56          <td>
57            <p>
45            Cortex classe A5 o superior<br>58              Cortex classe A5 o superior<br>
46            ARMv7a amb NEON59              ARMv7a amb NEON
47          </td>60            </p>
48        </tr>
49        <tr>
50          <th scope="row">
51            GPU
52          </th>
53          <td>61          </td>
54            —62        </tr>
63        <tr>
55          </td>64          <td>
65            <p align="center">
66              <strong>GPU</strong>
67            </p>
56          <td>68          </td>
69          <td>
70            <p>
71              —
72            </p>
73          </td>
74          <td>
75            <p>
57            Adreno classe 200 o superior76              Adreno classe 200 o superior
58          </td>77            </p>
59        </tr>
60        <tr>
61          <th scope="row">
62            Conectivitat
63          </th>
64          <td>78          </td>
65            —79        </tr>
80        <tr>
66          </td>81          <td>
82            <p align="center">
83              <strong>Connectivitat</strong>
84            </p>
67          <td>85          </td>
68            WiFi<br>
69            3G
70          </td>86          <td>
71        </tr>87            <p>
72        <tr>88              —
73          <th scope="row">
74            Sensors
75          </th>89            </p>
76          <td>90          </td>
77            —
78          </td>91          <td>
92            <p>
93              WiFi<br>
94              3G
95            </p>
79          <td>96          </td>
97        </tr>
98        <tr>
99          <td>
100            <p align="center">
101              <strong>Sensors</strong>
102            </p>
103          </td>
104          <td>
105            <p>
106              —
107            </p>
108          </td>
109          <td>
110            <p>
80            Accelerometre<br>111              Acceleròmetre<br>
81            Proximitat<br>112              Proximitat<br>
82            Lluminostiat ambient<br>113              Lluminositat ambient<br>
83            A-GPS114              A-GPS
115            </p>
n89      També és recomana que el dispositiu ofereixi un perfil de cn121      També és recomana que el dispositiu ofereixi un perfil de c
>olor uniforme (que serà implementat per el driver gràfic del disp>olor uniforme (que serà implementat per el driver gràfic del disp
>ositiu) i soport als auriculars amb funcions silenci/so i atura/r>ositiu) i suport als auriculars amb funcions silenci/so i atura/r
>eprodueix. Aquestes son unes característiques comuns en la majori>eprodueix. Aquestes son unes característiques comuns en la majori
>a de smarthphones moderns.>a de smarthphones moderns.
90    </p>
91    <h2 id="Usage_tips">
92      Usage tips
93    </h2>
94    <p>122    </p>
95      This section provides some tips that will help you actually123    <div>
> use Firefox OS. This is something of a placeholder until we have 
> real usage documentation. 
124      <h2>
125        <strong>Consells d'ús</strong>
126      </h2>
127      <p>
128        Aquesta secció proporciona alguns consells alguns consell
 >s que t’ajudaran realment utilitzen Firefox OS. Això és una cosa 
 >d'un marcador de posició fins que tinguem documentació d'ús real.
129      </p>
130      <h3>
131        <strong>Desbloquejant el Telèfon</strong>
132      </h3>
133      <p>
134        Si la teva versió de Firefox OS s'inicia sol · licitant u
 >n codi d'accés per desbloquejar el dispositiu, el codi predetermi
 >nat és 0000. Algunes versions és fan mentre es desenvolupa i prov
 >a la pantalla de bloqueig.
135      </p>
136      <h3>
137        <strong>Captura d'una captura de pantalla</strong>
138      </h3>
139      <p>
140        Capturar una imatge és tan senzill com prémer el botó d'a
 >limentació i Inici al mateix temps. La imatge de la pantalla esta
 >rà en / sdcard / captures de pantalla del seu dispositiu.
141      </p>
142      <p>
143        Si per alguna raó això no funciona, també pot fer-ho des 
 >de la terminal de Linux o Mac OS X que tingui un Firefox OS siste
 >ma de generació instal·lada.
144      </p>
145    </div>
96    </p>146    <p>
97    <h3 id="Unlocking_the_phone">147      &nbsp;
98      Desbloquejant el telèfon148    </p>
149    <p>
150      1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Assegurat que tens ffmpeg instal·lat.
151    </p>
152    <p>
153      1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; A Mac, si utilitzes els ports del Mac,
 > ho pots fer amb sudo port install ffmpeg. Per homebrew, fes&nbsp
 >;brew install ffmpeg.
154    </p>
155    <p>
156      2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; A Linux (Ubuntu/Debian), utilitza&nbsp
 >;sudo apt-get install ffmpeg.
157    </p>
158    <p>
159      2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Connecta el teu telèfon a l’ordinador 
 >mitjançant un cable USB.
160    </p>
161    <p>
162      3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Navega per el teu telèfon fins on vulg
 >uis la captura de pantalla.
163    </p>
164    <p>
165      4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; cd&nbsp;dins el directori&nbsp;B2G/gai
 >a&nbsp;
166    </p>
167    <p>
168      5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; make screenshot (fes captura de pantal
 >la)
169    </p>
170    <p>
171      6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ara disposaràs duna captura de pantall
 >a anomenada&nbsp;screenshot.png.
172    </p>
173    <h3>
174      <strong>Botons i controls</strong>
t101      Si la teva If your build of Firefox OS starts up asking fort177      Un dispositiu típic Firefox OS te un petit nombre de botons
> a pass code to unlock the device, the default code is 0000. Some> físics.
> builds will do this while we develop and test the lock screen. 
102    </p>
103    <h3 id="Capturing_a_screenshot">
104      Capturing a screenshot
105    </h3>
106    <p>178    </p>
107      Capturing a screenshot is as simple as pressing the power a
>nd home buttons at the same time. The screenshot image will be in 
> <code>/sdcard/screenshots</code> on your device. 
108    </p>179    <p>
180      <em>Botó Home</em>
109    <p>181    </p>
110      If for some reason that doesn't work, you can also do it fr182    <p style="margin-left:36.0pt;">
>om the terminal on the Linux or Mac OS X computer that has a Fire 
>fox OS build system installed. 
111    </p>183      Aquest botó normalment està centrat sota la pantalla. Press
 >ionant-lo et retornarà al llançador d’aplicacions. Mantenint-lo o
 >bre la commutació de vista; llisca a munt sobre una aplicació per
 > tancar-la.
112    <ol>
113      <li>Make sure you have ffmpeg installed.
114        <ol>
115          <li>On Mac, if you use MacPorts, you can do this with <
>code>sudo port install ffmpeg</code>. For homebrew, do <code>brew 
> install ffmpeg</code>. 
116          </li>
117          <li>On Linux (Ubuntu/Debian), use&nbsp;<code>sudo apt-g
>et install ffmpeg</code>. 
118          </li>
119        </ol>
120      </li>
121      <li>Connect your phone to the computer using a USB cable.
122      </li>
123      <li>Navigate your phone into whatever situation you want to
> screenshot. 
124      </li>
125      <li>
126        <code>cd</code> into the <code>B2G/gaia</code> directory
127      </li>
128      <li>
129        <code>make screenshot</code>
130      </li>
131      <li>You now have a screenshot called <code>screenshot.png</
>code>. 
132      </li>
133    </ol>
134    <h3 id="Buttons_and_controls">
135      Buttons and controls
136    </h3>
137    <p>184    </p>
138      A typical Firefox OS device has a small number of physical 
>hardware buttons: 
139    </p>185    <p>
186      <em>Control rotatiu de volum</em>
187    </p>
188    <p style="margin-left:36.0pt;">
189      Al llarg de la part esquerra està el control de volum; pres
 >sionant la part superior augmenta el volum i pressionant la part 
 >inferior disminuirà el volum.
190    </p>
140    <dl>191    <p>
141      <dt>192      <em style="line-height: inherit;">Botó d'encesa</em>
142        Home button193    </p>
143      </dt>194    <p style="margin-left:36.0pt;">
144      <dd>
145        This button is generally centered below the screen. Press
>ing it will return you to the app launcher. Holding it down opens 
> the card switching view; swiping up on an app in that view will  
>terminate it. 
146      </dd>
147      <dt>
148        Volume control rocker
149      </dt>
150      <dd>
151        Along the left side is the volume rocker; pressing the to
>p half of the rocker increases the audio volume and pressing the  
>bottom half decreases the volume. 
152      </dd>
153      <dt>
154        Botó d'encesa
155      </dt>
156      <dd>
157        El botó d'encesa està situat a la part superior dreta del195      El botó d'encesa està situat a la part superior dreta del d
> dispositiu.>ispositiu.
158      </dd>
159    </dl>196    </p>
197    <p>
198      &nbsp;
199    </p>

Back to History