mozilla

Compare Revisions

Implementació_de_suggeriments_en_els_connectors_de_cerca

Change Revisions

Revision 255483:

Revision 255483 by Toniher on

Revision 209885:

Revision 209885 by Toniher on

Title:
Implementació_de_suggeriments_en_els_connectors_de_cerca
Implementació de suggeriments en els connectors de cerca
Slug:
Implementació_de_suggeriments_en_els_connectors_de_cerca
Implementació_de_suggeriments_en_els_connectors_de_cerca
Tags:
Connectors_de_cerca, Complements
Content:

Revision 255483
Revision 209885
t7    <h2 id="Implementaci.C3.B3_de_suggeriments_en_el_connector_det
>_cerca" name="Implementaci.C3.B3_de_suggeriments_en_el_connector_ 
>de_cerca"> 
8      Implementació de suggeriments en el connector de cerca
9    </h2>
10    <p>
11      Per a utilitzar suggeriments de cerca, un connector de cerc
>a cal que defineixi un element addicional <code>&lt;Url&gt;</code 
>> amb el seu atribut <code>type</code> definit com <code>"applica 
>tion/x-suggestions+json"</code>. (Això vol dir que el connector d 
>'un motor que implementi els suggeriments tindrà dos elements <co 
>de>&lt;Url&gt;</code>, essent l'altre l'URL de cerca <code>text/h 
>tml</code> principal.) 
12    </p>
13    <p>
14      Per exemple, el connector de cerca de Yahoo té aquesta entr
>ada <code>&lt;Url&gt;</code>: 
15    </p>
16    <pre>
17&lt;Url type="application/x-suggestions+json" template="http://ff
>.search.yahoo.com/gossip?output=fxjson&amp;command={searchTerms}" 
>/&gt; 
18</pre>
19    <p>
20      Si l'usuari tecleja «fir» a la barra de cerca, i llavors s'
>atura, el Firefox inserirà «fir» en comptes de <code>{searchTerms 
>}</code> i ho trametrà a aqueix URL: 
21    </p>
22    <pre>
23&lt;Url type="application/x-suggestions+json" template="http://ff
>.search.yahoo.com/gossip?output=fxjson&amp;command=fir"/&gt; 
24</pre>
25    <p>
26      Els resultats s'utilitzaran per a construir el diàleg de la
> llista de suggeriments. 
27    </p>
28    <p>
29      Vegeu <a href="ca/Creaci%c3%b3_de_connectors_MozSearch">Cre
>ació de connectors MozSearch</a> per a aprendre més sobre com imp 
>lementar connectors de cerca. 
30    </p>
31    <h2 id="Implementaci.C3.B3_de_suggeriments_de_cerca_en_el_ser
>vidor" name="Implementaci.C3.B3_de_suggeriments_de_cerca_en_el_se 
>rvidor"> 
32      Implementació de suggeriments de cerca en el servidor
33    </h2>
34    <p>
35      Gran bona part de la feina de gestionar els suggeriments de
> cerca s'implementa en el servidor. Si sou dissenyador d'un lloc  
>web i voleu incorporar-hi suggeriments de cerca, cal que hi imple 
>menteu la possibilitat que es retornin els suggeriments en <a cla 
>ss="external" href="http://www.json.org/">Notació d'objectes de J 
>avaScript</a> (JSON) havent-hi donat un terme de cerca. 
36    </p>
37    <p>
38      Quan el navegador vulgui recollir les possibles coincidènci
>es d'un terme de cerca, s'envia una sol·licitud HTTP GET a l'URL  
>especificat per l'element <code>&lt;Url&gt;</code>. 
39    </p>
40    <p>
41      El vostre servidor haurà llavors de decidir quins suggerime
>nts oferirà amb els mitjans que més s'escaiguin, i construir un J 
>SON que consisteixi com a mínim de dos, i fins a quatre, elements 
>: 
42    </p>
43    <dl>
44      <dt>
45        <b>cadena de consulta</b>
46      </dt>
47      <dd>
48        El primer element en el JSON és la cadena de consulta ori
>ginal. Això permet al Firefox verificar que els suggeriments coin 
>cedeixen amb el terme de cerca actual. 
49      </dd>
50    </dl>
51    <dl>
52      <dt>
53        <b>llista de compleció</b>
54      </dt>
55      <dd>
56        Una matriu de termes de cerca suggerits. Ha de tancar-se 
>la matriu en claudàtors. Per exemple: <tt>{{ mediawiki.external(' 
>\"terme 1\", \"terme 2\", \"terme 3\", \"terme 4\"') }}</tt> 
57      </dd>
58    </dl>
59    <dl>
60      <dt>
61        <b>descripcions</b>
62      </dt>
63      <dd>
64        Aquest element opcional és una matriu de descripcions per
> a cada un dels suggeriments a la <i>llista de compleció</i>. Pot 
> ser qualsevol informació que el motor de cerca pugui voler retor 
>nar quan es mostri en el navegador, com ara el nombre de resultat 
>s disponibles per a la cerca. 
65      </dd>
66    </dl>
67    <div class="note">
68      Les descripcions no funcionen al Firefox 2, i s'ignoraran s
>i se n'especifica cap. 
69    </div>
70    <dl>
71      <dt>
72        <b>URL de consulta</b>
73      </dt>
74      <dd>
75        Aquest element opcional és una matriu d'URL alternatius p
>er a cada suggeriment de la <i>llista de compleció</i>. Per exemp 
>le, si voleu oferir un enllaç a un mapa en comptes de simplement  
>una pàgina de resultats de cerca per a un suggeriment, podeu reto 
>rnar un URL al mapa en aquesta matriu. 
76      </dd>
77    </dl>
78    <dl>
79      <dd>
80        Si no especifiqueu un URL de consulta, la consulta per de
>fecte que s'utilitza es basa en la cerca descrita per l'element < 
>code>&lt;Url&gt;</code> en la descripció XML del connector de cer 
>ca. 
81      </dd>
82    </dl>
83    <div class="note">
84      Els URL de consulta no funcionen al Firefox 2, i llavors s'
>ignoraran. 
85    </div>
86    <p>
87      Per exemple, si el terme de cerca és «fir», i no us cal que
> es retorni descripcions d'URL alternatius, podeu retorneu el seg 
>üent JSON: 
88    </p>
89    <pre class="eval">
90["fir", ["firefox", "first choice", "mozilla firefox"]]
91</pre>
92    <p>
93      Tingueu en compte que en aquest exemple només s'especifica 
>la cadena de consulta i la matriu de compleció, excloent-ne els e 
>lements opcionals. 
94    </p>
95    <p>
96      La vostra llista de compleció pot incloure tants suggerimen
>ts com vulgueu, encara que és recomanable que sigui de fàcil gest 
>ió, atès que la mostra de suggeriments s'actualitzarà mentre l'us 
>uari estigui escrivint la seua cadena de cerca. Endemés, el mètod 
>e que utilitzeu per a seleccionar els suggeriments és plenament a 
>l vostre guts. 
97    </p>{{ languages( { "en": "en/Supporting_search_suggestions_i
>n_search_plugins", "it": "it/Supportare_i_suggerimenti_nei_plugin 
>_di_ricerca" } ) }} 

Back to History