We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

Jump to:

Una adreça IP (IP address) és un nombre assignat a cada dispositiu connectat a una xarxa que utilitza el protocol d'Internet.

"Adreça IP" normalment encara es refereix a les adreces IPv4 de 32 bits fins que IPv6 s'implementi de manera més àmplia.

Aprèn més

Coneixement general

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: Legioinvicta
Last updated by: Legioinvicta,