Symbol

Un símbol és un tipus de dades primitiu les instàncies de les quals són úniques i immutables. En alguns llenguatges de programació són també nomenats atoms.

En JavaScript, Symbol és un dels valors primitius i el objecte Symbol és un contenidor al voltant d'un Symbol primitiu.

Symbol pot tenir una descripció opcional, però per finalitats de depuració.

El tipus Symbol és una nova característica de ECMAScript 2015 i no hi ha equivalent en ECMAScript 5 de Symbol.

Symbol("foo") !== Symbol("foo")
const foo = Symbol()
const bar = Symbol()
typeof foo === "symbol"
typeof bar === "symbol"
let obj = {}
obj[foo] = "foo"
obj[bar] = "bar"
JSON.stringify(obj) // {}
Object.keys(obj) // []
Object.getOwnPropertyNames(obj) // []
Object.getOwnPropertySymbols(obj) // [ foo, bar ]

Aprèn més

Coneixement general