Boolean

En informàtica, un boolean és un tipus de dada lògica que només pot tenir els valors true o false. Un valor booleà és com un llenguatge de programació que permet representar true i false. Sense la capacitat per representar els valors booleans una sèrie de coses en un llenguatge, deixarian de funcionar. Per exemple, en Javascript, una instrucció if condicional ha de produir com a resultat un valor booleà perquè s'executi tot. En un bucle JavaScript sense la seva condició booleana el bucle mai sabrà si vol executar-ho o no la codificació

***JavaScript if Statement***
if(boolean conditional) {
   //coding
}

if(true) {
  console.log("boolean conditional resolved to true");
} else {
    console.log("boolean conditional resolved to false");
  }***JavaScript for Loop***
for(control variable; boolean conditional; counter) {
  //coding
}

for(var i=0; i<4; i++) {
  console.log("I print only when the boolean conditional is true");
}

 

 

Aprèn més

Coneixement general

Referència tècnica