mozilla

Compare Revisions

Creació de connectors OpenSearch per al Firefox

Change Revisions

Revision 286476:

Revision 286476 by Rodrigoknascimento on

Revision 226477:

Revision 226477 by Rodrigoknascimento on

Title:
Creació de connectors OpenSearch per al Firefox
Creació de connectors OpenSearch per al Firefox
Slug:
Creació_de_connectors_OpenSearch_per_al_Firefox
Creació_de_connectors_OpenSearch_per_al_Firefox
Tags:
Connectors_de_cerca, Complements
Content:

Revision 286476
Revision 226477
t7    <p>t
8      El <a href="ca/Firefox_2">Firefox 2</a> pot fer servir MozS
>earch, una forma simplificada del format OpenSearch de l'A9 d'Ama 
>zon, per a crear connectors de cerca. També s'accepten connectors 
> OpenSearch. Vegeu el web d'<a class="external" href="http://open 
>search.a9.com/">OpenSearch</a> per a més detalls. 
9    </p>
10    <p>
11      Un connector de cerca MozSearch és un fitxer XML que descri
>u un motor de cerca, el seu URL, i els paràmetres que cal passar  
>a aqueix mateix URL. 
12    </p>
13    <h2 id="El_fitxer_del_connector" name="El_fitxer_del_connecto
>r"> 
14      El fitxer del connector
15    </h2>
16    <p>
17      El fitxer XML que descriu el motor de cerca és realment mol
>t simple i segueix la plantilla bàsica que es mostra a continuaci 
>ó. Cal personalitzar les seccions en cursiva en funció de les nec 
>essitats específiques del connector del motor de cerca que esteu  
>escrivint. 
18    </p>
19    <pre>
20&lt;OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/
>1.1/" 
21                       xmlns:moz="http://www.mozilla.org/2006/bro
>wser/search/"&gt; 
22&lt;ShortName&gt;Nom del motor&lt;/ShortName&gt;
23&lt;Description&gt;Descripció del motor&lt;/Description&gt;
24&lt;InputEncoding&gt;Codificació d'entrada&lt;/InputEncoding&gt;
25&lt;Image width="16" height="16"&gt;data:image/x-icon;base64,dade
>s de la imatge&lt;/Image&gt; 
26&lt;Url type="text/html" method="mètode" template="URLdecerca"&gt
>; 
27  &lt;Param name="nom del paràmetre 1" value="valor del paràmetre
> 1"/&gt; 
28  ...
29  &lt;Param name="nom del paràmetre 1" value="valor del paràmetre
> N"/&gt; 
30&lt;/Url&gt;
31&lt;Url type="application/x-suggestions+json" template="URLsugger
>iment"/&gt; 
32&lt;moz:SearchForm&gt;URLformulariCerca&lt;/moz:SearchForm&gt;
33&lt;/OpenSearchDescription&gt;
34</pre>
35    <dl>
36      <dt>
37        <b>ShortName</b>
38      </dt>
39      <dd>
40        Un nom curt per al motor de cerca.
41      </dd>
42    </dl>
43    <dl>
44      <dt>
45        <b>Description</b>
46      </dt>
47      <dd>
48        Una breu descripció del motor de cerca.
49      </dd>
50    </dl>
51    <dl>
52      <dt>
53        <b>InputEncoding</b>
54      </dt>
55      <dd>
56        La codificació que s'utilitzarà a l'entrada de dades del 
>motor de cerca. 
57      </dd>
58    </dl>
59    <dl>
60      <dt>
61        <b>Url</b>
62      </dt>
63      <dd>
64        Descriu l'URL que s'utilitzara en la consulta de cerca. L
>'atribut mètode indica si s'utilitzarà una sol·licitud GET o POST 
> per a recollir el resultat. L'atribut template indica l'URL base 
> de la consulta de cerca. 
65      </dd>
66    </dl>
67    <dl>
68      <dd>
69        <div class="note">
70          <b>Nota:</b> L'Internet Explorer 7 no pot fer sol·licit
>uds del tipus <code>POST</code>. 
71        </div>
72      </dd>
73    </dl>
74    <dl>
75      <dd>
76        Hi ha dos tipus d'URL que pot utilitzar el Firefox:
77      </dd>
78    </dl>
79    <ul>
80      <li>
81        <code>type="text/html"</code> s'utilitza per a especifica
>r l'URL per a la mateixa consulta de cerca. 
82      </li>
83      <li>
84        <code>type="application/x-suggestions+json"</code> s'util
>itza per a especificar l'URL per a recollir els suggeriments de c 
>erca. 
85      </li>
86    </ul>
87    <dl>
88      <dd>
89        Per cada tipus d'URL, podeu utilitzar <code>{searchTerms}
></code> per a substituir els termes de cerca introduïts per l'usu 
>ari a la barra de cerca. Altres paràmetres de cerca implementats  
>es descriuen als <a class="external" href="http://www.opensearch. 
>org/Specifications/OpenSearch/1.1/Draft_3#OpenSearch_1.1_paramete 
>rs">paràmetres d'OpenSearch 1.1</a>. 
90      </dd>
91    </dl>
92    <dl>
93      <dd>
94        Per a consultes de suggeriments de cerca, la plantilla UR
>L especificada s'utilitza per a recollir una llista de suggerimen 
>ts en el format JavaScript Object Notation (JSON). Per a més deta 
>lls de com implementar els suggeriments de cerca des del servidor 
>, consulteu <a href="ca/Implementaci%c3%b3_de_suggeriments_en_els 
>_connectors_de_cerca">Implementació de suggeriments en els connec 
>tors de cerca</a>. 
95      </dd>
96    </dl>
97    <p>
98      <img alt="Image:SearchSuggestionSample.png" fileid="989" sr
>c="File:ca/Media_Gallery/SearchSuggestionSample.png"> 
99    </p>
100    <dl>
101      <dt>
102        <b>Image</b>
103      </dt>
104      <dd>
105        Una icona de 16x16 codificada en Base-64 i representativa
> del motor de cerca. Una eina util, que podeu utilitzar per a con 
>struir les dades que han d'emplaçar-se aquí, és <a class="externa 
>l" href="http://software.hixie.ch/utilities/cgi/data/data">The Da 
>ta: URI kitchen</a>. 
106      </dd>
107    </dl>
108    <p>
109      <br>
110    </p>
111    <dl>
112      <dt>
113        <b>Param</b>
114      </dt>
115      <dd>
116        Els paràmetres que cal passar juntament amb la consulta d
>e cerca, en la forma de parells de clau/valor. Quan s'especifica  
>valors, podeu utilitzar {searchTerms} per a inserir els termes de 
> cerca introduït per l'usuari en el quadre de cerca. 
117      </dd>
118    </dl>
119    <dl>
120      <dd>
121        <div class="note">
122          <b>Nota:</b> L'Internet Explorer 7 no utilitza aquest e
>lement. 
123        </div>
124      </dd>
125    </dl>
126    <dl>
127      <dt>
128        <b>SearchForm</b>
129      </dt>
130      <dd>
131        L'URL on anar a obrir la pàgina de cerca del lloc al qual
> el connector està dissenyat. Proporciona una forma que el Firefo 
>x permeti a l'usuari visitar el lloc web directament. 
132      </dd>
133    </dl>
134    <dl>
135      <dd>
136        <div class="note">
137          <b>Nota:</b> Atès que aquest element és específic del F
>irefox, i no part de l'especificació OpenSearch, s'utilitzarà el  
>prefix de l'espai de noms XML «<code>moz:</code>«&nbsp;XML com en 
> l'exemple de dalt per a assegurar que els altres agents d'usuari 
> que no puguin fer servir aquest element, el puguin ignorar de fo 
>rma segura. 
138        </div>
139      </dd>
140    </dl>
141    <h2 id="Descobriment_autom.C3.A0tic_dels_connectors_de_cerca"
> name="Descobriment_autom.C3.A0tic_dels_connectors_de_cerca"> 
142      Descobriment automàtic dels connectors de cerca
143    </h2>
144    <p>
145      Un lloc web que ofereix un connector de cerca pot notificar
>-ho perquè així els usuaris del Firefox puguin baixar-se i instal 
>·lar el connector fàcilment. 
146    </p>
147    <p>
148      Per a activar el descobriment automàtic, només cal que afeg
>iu una línea a la secció <code>&lt;HEAD&gt;</code> de la vostra p 
>àgina web: 
149    </p>
150    <pre class="eval">
151&lt;link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml
>" title="TítolCerca" href="URLconnector"&gt; 
152</pre>
153    <p>
154      Substituïu els elements en cursiva com s'explica a sota:
155    </p>
156    <dl>
157      <dt>
158        <b>searchTitle</b>
159      </dt>
160      <dd>
161        El nom de la cerca que es realitza, com ara «Cerca al MDC
>» o «Cerca de Yahoo!». 
162      </dd>
163    </dl>
164    <dl>
165      <dt>
166        <b>pluginURL</b>
167      </dt>
168      <dd>
169        L'URL del connector de cerca XML, des d'on el navegador p
>odrà baixar-lo. 
170      </dd>
171    </dl>
172    <p>
173      Si el vostre lloc ofereix més d'un connector de cerca, nomé
>s cal que ho implementeu per a tots ells. Per exemple: 
174    </p>
175    <pre class="eval">
176&lt;link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml
>" title="Mon lloc: per autor" href="<a class=" external" href="ht 
>tp://www.monlloc.cat/autormonlloc.xml" rel="freelink">http://www. 
>monlloc.cat/autormonlloc.xml</a>"&gt; 
177&lt;link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml
>" title="Mon lloc: per títol" href="<a class=" external" href="ht 
>tp://www.monlloc.cat/titolmonlloc.xml" rel="freelink">http://www. 
>monlloc.cat/titolmonlloc.xml</a>"&gt; 
178</pre>
179    <p>
180      D'aquesta manera, el vostre lloc pot oferir múltiples conne
>ctors per a cercar tant per autor com per títol des d'entitats se 
>parades. 
181    </p>
182    <h2 id="Consells_per_a_la_resoluci.C3.B3_de_problemes" name="
>Consells_per_a_la_resoluci.C3.B3_de_problemes"> 
183      Consells per a la resolució de problemes
184    </h2>
185    <p>
186      Si hi ha algun equivocació en l'XML del vostre connector de
> cerca, podeu trobar-vos amb errors en descobrir i afegir un conn 
>ector en el Firefox 2. El missatge d'error pot ser que no serveix 
>i de massa ajuda, per això els següents consells poden servir-vos 
> per a trobar el problema. 
187    </p>
188    <ul>
189      <li>Assegureu-vos que l'XML del connector de cerca està ben
> format. Podeu comprovar-ho carregant el fitxer directament en el 
> Firefox. Els símbols «&amp;» en l'url de plantilla cal que estig 
>uin escrits en format HTML: «&amp;amp;». Cal també tancar les eti 
>quetes amb una barra inclinada o una etiqueta de tancament. 
190      </li>
191      <li>L'atribut <code>xmlns</code> és important, sense ell po
>dríeu rebre un missatge d'error indicant que «El Firefox no ha po 
>gut baixar-se el connector de l'(URL)» 
192      </li>
193      <li>Tingueu en compte que heu d'incloure un URL text/html —
> els connectors de cerca que només incloguin URL del tipus Atom o 
> RSS (que són vàlids, però que ara no funcionen amb el Firefox) g 
>eneraran l'error «no s'ha pogut baixar el connector de cerca». 
194      </li>
195    </ul>
196    <p>
197      Endemés, el servei de connectors de cerca proporciona un me
>canisme de registre que pot ser d'utilitat per als desenvolupador 
>s. Feu servir about:config per a activat la preferència «browser. 
>search.log» a «true». La informació del registre començarà a apar 
>èixer en la consola d'errors del Firefox (Eines-&gt;Consola d'err 
>ors) quan s'afegeixin els connectors de cerca. 
198    </p>
199    <h2 id="Material_de_refer.C3.A8ncia" name="Material_de_refer.
>C3.A8ncia"> 
200      Material de referència
201    </h2>
202    <ul>
203      <li>
204        <a class="external" href="http://opensearch.a9.com/">Docu
>mentació d'OpenSearch d'A9.com</a> 
205      </li>
206      <li>Technorati.com té un <a class="external" href="http://t
>echnorati.com/osd.xml">osd.xml funcional</a> 
207      </li>
208      <li>Més sobre les dificultats en el descobriment automàtic 
>al bugzilla {{ Bug(340208) }} 
209      </li>
210      <li>
211        <a class="external" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Da
>ta:_URI_scheme"><code>data:</code> URI scheme</a> 
212      </li>
213      <li>
214        <a class="external" href="http://searchy.protecus.de/">Se
>archy</a> - <a class="external" href="http://searchy.protecus.de/ 
>en/add2.php">Creeu</a>-ne els vostres propis o utilitzeu <a class 
>="external" href="http://searchy.protecus.de/en/searchbox-add-ons 
>.php">la llista de connectors de cerca</a>. 
215      </li>
216      <li>
217        <a class="external" href="http://www.searchplugins.net">s
>earchplugins.net</a> - creació connectors de cerca OpenSearch per 
> al Firefox 2. <a class="external" href="http://www.searchplugins 
>.net/pluginlist.aspx">Llista de connectors de cerca generats</a> 
218      </li>
219      <li>
220        <a class="external" href="http://ready.to/search/en/">Rea
>dy2Search</a> - creació de connectors de cerca OpenSearch. 
221      </li>
222    </ul>{{ languages( { "en": "en/Creating_OpenSearch_plugins_fo
>r_Firefox", "fr": "fr/Cr\u00e9ation_de_plugins_OpenSearch_pour_Fi 
>refox", "ja": "ja/Creating_OpenSearch_plugins_for_Firefox", "pt": 
> "pt/Criando_plugins_OpenSearch_para_o_Firefox" } ) }} 

Back to History