This is an archived page. It's not actively maintained.

Add-ons

In progress. Archived add-ons documentation.

Implementació_de_suggeriments_en_els_connectors_de_cerca
Per a utilitzar suggeriments de cerca, un connector de cerca cal que defineixi un element addicional <Url> amb el seu atribut type definit com "application/x-suggestions+json". (Això vol dir que el connector d'un motor que implementi els suggeriments tindrà dos elements <Url>, essent l'altre l'URL de cerca text/html principal.)