mozilla

Revision 255486 of Addició de motors de cerca a les pàgines web

 • Revision slug: Addició_de_motors_de_cerca_a_les_pàgines_web
 • Revision title: Addició de motors de cerca a les pàgines web
 • Revision id: 255486
 • Created:
 • Creator: Toniher
 • Is current revision? No
 • Comment

Revision Content

El Firefox utilitza codi JavaScript per a instaŀlar connectors de motors de cerca. Pot fer servir 3 formats: MozSearch, OpenSearch i Sherlock.

Quan un codi JavaScript intenta instaŀlar un connector de cerca, el Firefox mostra un avís demanant a l'usuari permís per a instaŀlar-lo.

Instaŀlació de connectors MozSearch i OpenSearch

Per a instaŀlar un connector MozSearch o OpenSearch, cal que utilitzeu el mètode DOM window.external.AddSearchProvider(). La sintaxi d'aquest mètode és:

window.external.AddSearchProvider(URL_motor);

On URL_motor és l'URL al fitxer XML del connector del motor de cerca.

Nota: MozSearch i OpenSearch només funcionen a partir del Firefox 2.

Per a més detalls, consulteu Creació de connectors MozSearch.

Instaŀlació de connectors Sherlock

Per a instaŀlar un connector Sherlock, cal que es cridi a window.sidebar.addSearchEngine(), la sintaxi és la següent:

window.sidebar.addSearchEngine(URL_motor, URL_icona, Nom_suggerit, Categoria_suggerida);
 • El paràmetre URL_motor és l'URL al connector Sherlock (un fitxer «.src») per instaŀlar.
 • URL_icona és l'URL de la icona associada al connector.
 • El paràmetre Nom_suggerit només s'utilitza quan s'avisa a l'usuari en instaŀlar el connector. Es mostra un missatge de l'estil «Voleu instaŀlar Nom_suggerit de URL_motor?».
 • El paràmetre sCategoria_suggerida no s'utilitza. Podeu especificar-hi una cadena en blanc ("") o null.

Per a més detalls de Sherlock, visiteu http://developer.apple.com/macosx/sherlock/

{{ wiki.languages( { "en": "en/Adding_search_engines_from_web_pages", "it": "it/Installare_plugin_di_ricerca_dalle_pagine_web", "ja": "ja/Adding_search_engines_from_web_pages" } ) }}

Revision Source

<p>El Firefox utilitza codi JavaScript per a instaŀlar connectors de motors de cerca. Pot fer servir 3 formats: MozSearch, OpenSearch i Sherlock.
</p><p>Quan un codi JavaScript intenta instaŀlar un connector de cerca, el Firefox mostra un avís demanant a l'usuari permís per a instaŀlar-lo.
</p>
<h2 name="Insta.C5.80laci.C3.B3_de_connectors_MozSearch_i_OpenSearch">Instaŀlació de connectors MozSearch i OpenSearch </h2>
<p>Per a instaŀlar un connector MozSearch o OpenSearch, cal que utilitzeu el mètode DOM <code>window.external.AddSearchProvider()</code>. La sintaxi d'aquest mètode és:
</p>
<pre class="eval">window.external.AddSearchProvider(<i>URL_motor</i>);
</pre>
<p>On <i>URL_motor</i> és l'URL al fitxer XML del connector del motor de cerca. 
</p>
<div class="note"><b>Nota:</b> MozSearch i OpenSearch només funcionen a partir del Firefox 2.</div>
<p>Per a més detalls, consulteu <a href="ca/Creaci%c3%b3_de_connectors_MozSearch">Creació de connectors MozSearch</a>.
</p>
<h2 name="Insta.C5.80laci.C3.B3_de_connectors_Sherlock">Instaŀlació de connectors Sherlock</h2>
<p>Per a instaŀlar un connector Sherlock, cal que es cridi a <code>window.sidebar.addSearchEngine()</code>, la sintaxi és la següent:
</p>
<pre class="eval">window.sidebar.addSearchEngine(<i>URL_motor</i>, <i>URL_icona</i>, <i>Nom_suggerit</i>, <i>Categoria_suggerida</i>);
</pre>
<ul><li> El paràmetre <code>URL_motor</code> és l'URL al connector Sherlock (un fitxer «.src») per instaŀlar.
</li><li> <code>URL_icona</code> és l'URL de la icona associada al connector.
</li><li> El paràmetre <code>Nom_suggerit</code> només s'utilitza quan s'avisa a l'usuari en instaŀlar el connector. Es mostra un missatge de l'estil «Voleu instaŀlar <i>Nom_suggerit</i> de <i>URL_motor</i>?».
</li><li> El paràmetre <code>sCategoria_suggerida</code> no s'utilitza. Podeu especificar-hi una cadena en blanc (<code>""</code>) o <code>null</code>.
</li></ul>
<p>Per a més detalls de Sherlock, visiteu http://developer.apple.com/macosx/sherlock/
</p>{{ wiki.languages( { "en": "en/Adding_search_engines_from_web_pages", "it": "it/Installare_plugin_di_ricerca_dalle_pagine_web", "ja": "ja/Adding_search_engines_from_web_pages" } ) }}
Revert to this revision