Revision 96062 of AJAX

  • Revision slug: AJAX
  • Revision title: AJAX
  • Revision id: 96062
  • Created:
  • Creator: Toniher
  • Is current revision? No
  • Comment

Revision Content

Primers passos
Una introducció a AJAX.

El JavaScript asíncron i XML, (Asynchronous JavaScript and XML, AJAX, en anglès), no és una tecnologia per si mateixa, sinó un terme que descriu una «nova aproximació» davant de tecnologies ja existents com ara: HTML o XHTML, fulls d'estil en cascada, JavaScript, el model d'objectes de document, XML, XSLT, i l'l'objecte XMLHttpRequest. En combinar-les totes en el model d'AJAX, les aplicacions web poden fer actualitzacions ràpides i incrementals de la interfície d'usuari sense que calgui tornar a actualitzar la pàgina des del navegador. Açò fa que l'aplicació respongui més ràpidament a les accions de l'usuari.

Documentació d'AJAX

AJAX:Primers passos
Aquest article us guia a través dels principis bàsics d'AJAX i us dóna dos pràctics exemples per a anar per feina.

Temes relacionats

HTML, XHTML, CSS, DOM, JavaScript, XML, XMLHttpRequest, XSLT, DHTML

Categories

Interwiki Language Links


{{ wiki.languages( { "en": "en/AJAX", "es": "es/AJAX", "fr": "fr/AJAX", "ja": "ja/AJAX", "nl": "nl/AJAX", "pl": "pl/AJAX", "pt": "pt/AJAX" } ) }}

Revision Source

<div class="callout-box"><b><a href="ca/AJAX/Primers_passos">Primers passos</a></b><br>Una introducció a AJAX.</div>
<div>
<p>El <b>JavaScript asíncron i XML</b>, (<i>Asynchronous JavaScript and XML, AJAX, en anglès</i>), no és una tecnologia per si mateixa, sinó un terme que descriu una «nova aproximació» davant de tecnologies ja existents com ara: <a href="ca/HTML">HTML</a> o <a href="ca/XHTML">XHTML</a>, <a href="ca/CSS">fulls d'estil en cascada</a>, <a href="ca/JavaScript">JavaScript</a>, <a href="ca/DOM">el model d'objectes de document</a>, <a href="ca/XML">XML</a>, <a href="ca/XSLT">XSLT</a>, i l'<a href="ca/XMLHttpRequest">l'objecte XMLHttpRequest</a>. En combinar-les totes en el model d'AJAX, les aplicacions web poden fer actualitzacions ràpides i incrementals de la interfície d'usuari sense  que calgui tornar a actualitzar la pàgina des del navegador. Açò fa que l'aplicació respongui més ràpidament a les accions de l'usuari.
</p>
</div>
<h4 name="Documentaci.C3.B3_d.27AJAX"> <a href="Special:Tags?tag=AJAX&amp;language=ca">Documentació d'AJAX</a> </h4>
<dl><dt> <a href="ca/AJAX/Primers_passos">AJAX:Primers passos</a>
</dt><dd> <small>Aquest article us guia a través dels principis bàsics d'AJAX i us dóna dos pràctics exemples per a anar per feina.</small>
</dd></dl>
<h4 name="Temes_relacionats"> Temes relacionats </h4>
<dl><dd> <a href="ca/HTML">HTML</a>, <a href="ca/XHTML">XHTML</a>, <a href="ca/CSS">CSS</a>, <a href="ca/DOM">DOM</a>, <a href="ca/JavaScript">JavaScript</a>, <a href="ca/XML">XML</a>, <a href="ca/XMLHttpRequest">XMLHttpRequest</a>, <a href="ca/XSLT">XSLT</a>, <a href="ca/DHTML">DHTML</a>
</dd></dl>
<p><span class="comment">Categories</span>
</p><p><span class="comment">Interwiki Language Links</span>
</p><p><br>
</p>{{ wiki.languages( { "en": "en/AJAX", "es": "es/AJAX", "fr": "fr/AJAX", "ja": "ja/AJAX", "nl": "nl/AJAX", "pl": "pl/AJAX", "pt": "pt/AJAX" } ) }}
Revert to this revision