MDN may have intermittent access issues April 18 13:00 - April 19 01:00 UTC. See whistlepig.mozilla.org for all notifications.

mozilla

Compare Revisions

AJAX

Change Revisions

Revision 96067:

Revision 96067 by Oriolm on

Revision 96068:

Revision 96068 by moluxs on

Title:
AJAX
AJAX
Slug:
AJAX
AJAX
Tags:
AJAX, Totes_les_categories
AJAX, Totes_les_categories
Content:

Revision 96067
Revision 96068
nn7    <p>
8      &nbsp;
9    </p>
n8      <b><a href="ca/AJAX/Primers_passos">Primers passos</a></b><n11      <strong><a href="/ca/AJAX/Primers_passos" title="ca/AJAX/Pr
>br>>imers_passos">Primers passos</a></strong><br>
n13        El <b>JavaScript asincrònic i XML</b>, (<i>Asynchronous Jn16        El <strong>JavaScript asincrònic i XML</strong>, (<em>Asy
>avaScript and XML, <b>AJAX</b>, en anglès</i>), no és una tecnolo>nchronous JavaScript and XML, <strong>AJAX</strong>, en anglès</e
>gia per si mateixa, sinó un terme que descriu una «nova aproximac>m>), no és una tecnologia per si mateixa, sinó un terme que descr
>ió» davant de tecnologies ja existents com ara: <a href="ca/HTML">iu una «nova aproximació» davant de tecnologies ja existents com 
>>HTML</a> o <a href="ca/XHTML">XHTML</a>, <a href="ca/CSS">fulls >ara: <a href="/ca/HTML" title="ca/HTML">HTML</a> o <a href="/ca/X
>d'estil en cascada</a>, <a href="ca/JavaScript">JavaScript</a>, <>HTML" title="ca/XHTML">XHTML</a>, <a href="/ca/CSS" title="ca/CSS
>a href="ca/DOM">el model d'objectes de document</a>, <a href="ca/>">fulls d'estil en cascada</a>, <a href="/ca/JavaScript" title="c
>XML">XML</a>, <a href="ca/XSLT">XSLT</a>, i l'<a href="ca/XMLHttp>a/JavaScript">JavaScript</a>, <a href="/ca/DOM" title="ca/DOM">el
>Request">l'objecte XMLHttpRequest</a>. En combinar-les totes en e> model d'objectes de document</a>, <a href="/ca/XML" title="ca/XM
>l model d'AJAX, les aplicacions web poden fer actualitzacions ràp>L">XML</a>, <a href="/ca/XSLT" title="ca/XSLT">XSLT</a>, i l'<a h
>ides i incrementals de la interfície d'usuari sense que calgui to>ref="/ca/XMLHttpRequest" title="ca/XMLHttpRequest">l'objecte XMLH
>rnar a actualitzar la pàgina des del navegador. Açò fa que l'apli>ttpRequest</a>. En combinar-les totes en el model d'AJAX, les apl
>cació respongui més ràpidament a les accions de l'usuari.>icacions web poden fer actualitzacions ràpides i incrementals de 
 >la interfície d'usuari sense que calgui tornar a actualitzar la p
 >àgina des del navegador. Això fa que l'aplicació respongui més rà
 >pidament a les accions de l'usuari.
n16    <h4 name="Documentaci.C3.B3_d.27AJAX">n19    <h4 id="Documentaci.C3.B3_d.27AJAX" name="Documentaci.C3.B3_d
 >.27AJAX">
17      <a href="Special:Tags?tag=AJAX&amp;language=ca">Documentaci20      <a href="/Special:Tags?tag=AJAX&amp;language=ca" title="Spe
>ó d'AJAX</a>>cial:Tags?tag=AJAX&amp;language=ca">Documentació d'AJAX</a>
n21        <a href="ca/AJAX/Primers_passos">AJAX:Primers passos</a>n24        <a href="/ca/AJAX/Primers_passos" title="ca/AJAX/Primers_
 >passos">AJAX:Primers passos</a>
n35    <h4 name="Temes_relacionats">n38    <h4 id="Temes_relacionats" name="Temes_relacionats">
n40        <a href="ca/HTML">HTML</a>, <a href="ca/XHTML">XHTML</a>,n43        <a href="/ca/HTML" title="ca/HTML">HTML</a>, <a href="/ca
> <a href="ca/CSS">CSS</a>, <a href="ca/DOM">DOM</a>, <a href="ca/>/XHTML" title="ca/XHTML">XHTML</a>, <a href="/ca/CSS" title="ca/C
>JavaScript">JavaScript</a>, <a href="ca/XML">XML</a>, <a href="ca>SS">CSS</a>, <a href="/ca/DOM" title="ca/DOM">DOM</a>, <a href="/
>/XMLHttpRequest">XMLHttpRequest</a>, <a href="ca/XSLT">XSLT</a>, >ca/JavaScript" title="ca/JavaScript">JavaScript</a>, <a href="/ca
><a href="ca/DHTML">DHTML</a>>/XML" title="ca/XML">XML</a>, <a href="/ca/XMLHttpRequest" title=
 >"ca/XMLHttpRequest">XMLHttpRequest</a>, <a href="/ca/XSLT" title=
 >"ca/XSLT">XSLT</a>, <a href="/ca/DHTML" title="ca/DHTML">DHTML</a
 >>
t50      <br>t53      &nbsp;
54    </p>
55    <p>
51    </p>{{ languages( { "en": "en/AJAX", "es": "es/AJAX", "fr": "56      {{ languages( { "en": "en/AJAX", "es": "es/AJAX", "fr": "fr
>fr/AJAX", "ja": "ja/AJAX", "nl": "nl/AJAX", "pl": "pl/AJAX", "pt">/AJAX", "ja": "ja/AJAX", "nl": "nl/AJAX", "pl": "pl/AJAX", "pt": 
>: "pt/AJAX" } ) }}>"pt/AJAX" } ) }}
57    </p>

Back to History