trongthanh (Thanh Tran)

আগ্রহ

সদস্য তারিখ থেকে
trongthanh

সাম্প্রতিক ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম

সমস্ত কার্যকলাপ দেখুন
পৃষ্ঠা তারিখ মন্তব্য

Classes


Fix typo and audit until before Thân class và định nghĩa phương thức (WIP)

String.prototype.normalize()


adding Vietnamese string compare using Unicode normalization

String.prototype.normalize()


First translation

Sử dụng Promise


Sử dụng Promise