germ13

Член от
germ13

Скоро променяни документи

Преглед на цялата активност
Страница Дата Коментар

Iterators and generators


typo in code: should read `i * 2`, not `1 * 2`