transition-delay

СSS sвойството  transition-delay определя колко време трябва да се изчака преди да започне ефекта на прехода за промянана стойността на зададеното свойство.

Забавянето може да е нула, положително или отрицателно:

  • Стойност 0s (или 0ms) ще инициира незабавно преходния ефект.
  • Положителна стойност ще забави началото на преходния ефект със съотвеното време.
  • Отрицателна стойност ще инициира преходния ефект незабавно, като самият ефект ще стартира със съответния междинен момент. Т.е.м ефектът ще бъде анимиран, сякаш той вече тече толкова време.

Можете да зададете множество отлагания, което се употребява при преходи на на няколко свойства. Всяко отлагане ще бъде приложено към съответното свойство, така както са упоменати в списъка transition-property (en-US), който пък списък има приоритет и се води главен списък. Ако има по-малко на брой отлагания, отколкото свойства в главния списък, то списъкът с отлаганията ще бъде повтарян докато не се изравни по членове с главния. Ако пък има повече отлагания, отколкото свойства в главния списък, то списъкът със забавянията ще бъде отрязан до толкова, колкото да съответства на главния. И в двата случая  CSS декларирането си остава валидно.

Синтаксис

/* <time> values */
transition-delay: 3s;
transition-delay: 2s, 4ms;

/* Global values */
transition-delay: inherit;
transition-delay: initial;
transition-delay: unset;

Стойности

<time> (en-US)
Отнася се до времето, което се ичаква между старта на преходния ефект и промяната на стойността на свойството.

Официален синтаксис

<time> (en-US)# (en-US)

Примери

transition-delay: 0.5s

transition-delay: 1s

transition-delay: 2s

transition-delay: 4s

Спецификации

Спецификация Статут Коментар
CSS Transitions
The definition of 'transition-delay' in that specification.
Working Draft Първоначална дефиниция

Initial value (en-US)0s
Applies toall elements, ::before (en-US) and ::after (en-US) pseudo-elements
Inherited (en-US)no
Computed value (en-US)as specified
Animation typediscrete

Съвместимост с браузъри

BCD tables only load in the browser

Вижте същo